• ကုုိယ္တုုိင္ေရးစပ္ေသာ ကုုိယ္ပုုိင္ သံစဥ္သီခ်င္း


  • ေ၀ခ်ိန္ကုုန္ဆံုုးခဲ့ျပီ /..................................................... ေရး / ဆုုိ .... ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

    ေ၀ခ်ိန္ကုုန္ဆံုုးခဲ့ျပီ သီခ်င္းအား ဆရာ ပေဇာ္ဟိန္း ၊ ေဇာ္ေဇာ္ ၊ အဘ တုုိ ့ႏွင့္အတူ ကြ်န္ေတာ့္၏ အိမ္တြင္ ဤသုုိ ့ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္ ။


    BACK TO MY MUSIC

    MY CREATIVE

    BASIC NOTES