THE MYANMAR PHOTOGRAPHIC SOCIETY

Upload_Photo

ကုုိလူေမာင္ ၊ ကုုိညြန္ ့ႏုုိင္ ( ေဘာ္တြင္း ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၃ . ၁၁ .၂၀၁၂ )


Upload_Photo

ေညာင္ဦး ဦးဖုုိးခ်ဳိ ၊ ကုုိညြန္ ့ႏုုိင္ ( ေဘာ္တြင္း ) ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ကုုိျပည္စုုိးထြန္း ( ပန္းခ်ီ / ေကာ့ေသာင္း ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၇ . ၉ .၂၀၁၃ )


Upload_Photo

ေက်ာ္၀င္းလွုုိင္ (ယဥ္ေက်းမွုု တကၠသုုိလ္ ) ၊ ကုုိ ေအာင္ျပည့္စုုိး ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ကုုိလြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၅ . ၁၀ .၂၀၁၃ )


Upload_Photo

ဦးလုူေမာင္ ၊ ကုုိညြန္ ့ႏုုိင္ ( ေဘာ္တြင္း ) ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ကုုိေအာင္ျပည့္စုုိး ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၇ . ၁၂ .၂၀၁၃ )


Upload_Photo

ေက်ာ္၀င္းလွုုိင္ (ယဥ္ေက်းမွုု တကၠသုုိလ္ ) ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ကုုိလြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ စုုိင္းခမ္းဟိန္း ( MPS ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၅ . ၁ .၂၀၁၄ )


Upload_Photo

ေညာင္ဦး ဦးဖုုိးခ်ဳိ ၊ ဥကၠလာ ဦးထြန္းေရႊ ၊ ကုုိ ႏုုိင္ႏိုုင္ထြန္း ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၂ . ၈ .၂၀၁၄ )


Upload_Photo

ဦးျမင့္သိန္း ( ရူပေဖဒ ) ၊ ကုုိလြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ ကုုိညြန္ ့ႏုုိင္ ( ေဘာ္တြင္း ) ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၄ . ၁၀ .၂၀၁၄ )


Upload_Photo

ဥကၠလာ ဦးထြန္းေရႊ ၊ ေရႊအင္းသား ကုုိခင္ေမာင္၀င္း ၊ ကုုိလြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၆ . ၁၂ .၂၀၁၄ )


Upload_Photo

ေက်ာ္၀င္းလွုုိင္ (ယဥ္ေက်းမွုု တကၠသုုိလ္ ) ၊ ကုုိကုုိဆန္နီ ၊ ကုုိလြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၃ . ၁ .၂၀၁၅ )


Upload_Photo

ဦးသီဟသိန္းဥာဏ္ ၊ ကုုိလြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အသင္းသား ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၇ . ၁၁ .၂၀၁၅ )


Upload_Photo

ကုုိေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း ၊ ကုုိညြန္ ့ႏိုုင္( ေဘာ္တြင္း ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အၾကီးတန္း ( ၃ လပတ္ အျဖဴ - အမဲ ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၄ . ၇ .၂၀၁၆ )


Upload_Photo

ကုုိဟန္မင္း ဦ း ၊ ကုုိေဇာ္မင္း ( GTS ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အၾကီးတန္း ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၄ . ၇ .၂၀၁၆ )


Upload_Photo

ဗုုိလ္မွူးျငိမ္းခ်မ္းဦ း ၊ ကုုိျမင့္ေအာင္ ( စက္မူ / ေဆး၀ါး ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမ၀တီလစဥ္ေရာင္စံုုဓါတ္ပံုုျပိဳင္ပြဲ ( ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း ) ဆီမီးထိန္ထိန္ ၀ါကြ်တ္ခ်ိန္ ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၂၄ . ၈ .၂၀၁၆ )


Upload_Photo

ကုုိျမင့္သိန္း(ရူပေဗဒ)၊ ကုုိေအာင္ေက်ာ္မုုိး(AKM ) ၊ ကုုိႏုုိင္ႏုုိင္ထြန္း ( ) ၊ ကုုိေဌး၀င္း (ရမၼာ၀တီ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အငယ္တန္း ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၃ . ၉ .၂၀၁၆ )


Upload_Photo

ကုုိကုုိဆန္နီ (သိဂီေရႊရည္ ) ၊ ဗိုလ္ၾကီး ေက်ာ္ဟန္၀င္း ( ျမ၀တီ )၊ ဗိုုလ္ၾကီး သက္ေနာင္ ( ျမ၀တီ ) ၊ ကုုိညြန္ ့ႏုုိင္ ( ေဘာ္တြင္း ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမ၀တီလစဥ္ေရာင္စံုုဓါတ္ပံုုျပိဳင္ပြဲ ( ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း ) ျပည္သူ ့အတြက္ တပ္မေတာ္ ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၂၅ . ၁ .၂၀၁၇ )


Upload_Photo

ေက်ာ္၀င္းလွုုိင္ (ယဥ္ေက်းမွုု တကၠသုုိလ္ ) ၊ ကုုိကုုိဆန္နီ ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း ( ၃ လပတ္ B & W & Colour ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၈. ၄ .၂၀၁၇ )


Upload_Photo

ကုုိကုုိဆန္နီ ၊ ထြန္းေအာင္( ျမန္မာစာ )

.

ျမ၀တီလစဥ္ေရာင္စံုုဓါတ္ပံုုျပိဳင္ပြဲ ( ၂၄ . ၅. ၂၀၁၇ )


Upload_Photo

ကုုိကုုိဆန္နီ ၊ လြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမ၀တီလစဥ္ေရာင္စံုုဓါတ္ပံုုျပိဳင္ပြဲ ( ၂၉ . ၈ . ၂၀၁၇ )


Upload_Photo

ဥကၠလာ ဦးထြန္းေ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း ( Outdoor / Model ) ( ၂ . ၁၂ .၂၀၁၇ )


Upload_Photo

ျမ၀တီလစဥ္ေရာင္စံုုဓါတ္ပံုုျပိဳင္ပြဲ ( ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုအသင္း )

.

ျမ၀တီလစဥ္ေရာင္စံုုဓါတ္ပံုုျပိဳင္ပြဲ ( )


Upload_Photo

ကုုိကုုိဆန္နီ ၊ လြင္တင့္ရွိန္ ( ကုုိဖူဂ်ီ ) ၊ ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အၾကီးတန္း ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၃.၃.၂၀၁၈ )


Upload_Photo

ေရႊအင္းသား ကုုိခင္ေမာင္၀င္း / ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )/ ကုိျမ၀င္း (Rays )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အၾကီးတန္း ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( ၃.၃.၂၀၁၈ )


Upload_Photo

MEETING

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း


Upload_Photo

ထြန္းေအာင္ ( ျမန္မာစာ )

.

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဓါတ္ပံုုအသင္း အၾကီးတန္း ( Outdoor / Model ) ဓါတ္ပံုုေရြးခ်ယ္ပြဲ ( 2019 )


ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ ၊ မႏၱေလးျမိဳ ့ ႏွင့္ အျခား ႏုုိင္ငံျခားမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ ဆုုစာရင္းမ်ား

PRIZE LIST

ဆုုရလက္မွတ္မ်ား

SEE MORE CERTIFICATE......................................................................................................................................................................................................................................................................................